• آغاز همکاریهای آموزشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با اتاق ایران و آلمان و اتاق بازرگانی هانوفر 93/11/19
  • سمینار مدیریت استرس 93/10/23
  • سمینار تخصصی یک روزه مدیریت موثر در ایران 93/10/23
  • مراکز داوری، محلی امن برای تجار و بازرگانان است
  • اولین کنفرانس ملی کار آفرینی و تولید ملی93/8/28
  • سمینار تخصصی یک روزه مدیریت موثر در ایران 93/10/23
  • انتصاب جدید جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی