• بزرگداشت روز ملی خلیج فارس
  • کنفرانس ملی " برند پایدار " با رویکرد مسئولیت بنگاه های اقتصادی94/2/2
  • همکاری شرکت نفت ایرانول، با موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران94/1/18
  • همکاری موسسه آموزشی اتاق ایران با دانشگاه خوارزمی17/12/ 93
  • سمینار آشنایی با مسائل کلیدی حقوقی تجاری در بخش انرژی93/12/12
  • آغاز همکاریهای آموزشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با اتاق ایران و آلمان و اتاق بازرگانی هانوفر 93/11/19
  • سمینار مدیریت استرس 93/10/23